CELLISTIN

Mare 2019 HOLST

CYRKON XX

Stallion 2004 xx

ENJOY PLAN XX

1990 xx

ALYDAR XX

1975 xx

BEL SHEBA XX

1970 xx

CZARNOGORA XX

1992 xx

SAPHIR XX

1985 xx

CZJKA XX

1981 xx

CELESTE CR

Mare 2008 ZfdP

CAMPBELL VDL

2004 HOLST

CASSINI I

1988 HOLST

NELE IX

1998 HOLST Bezirksprämie

CELLISTIN CR

1994 ZfdP

CANTUS

1981 HOLST

HAERANDA

1989 RHEIN

HAERANDA v. HAEMON XX
u. RUANDA v. REKORD GL
u. MONTANA v. MOLTKE I
u. ROCCA v. RODERICH
u. ROMIKA v. RAMIRO Z
u. MONIKA v. MARTELL
u. SANDRA v. SAHIB X
u. HEDONIA v. LOGARITHMUS
u. PESETA v. HEINTZE
u. ERBIN v. MACKENSEN
u. ATALANTE v. FAVORIT
u. MACHT v. WAHNFRIED
u. EXCELLENZ v. LANDGRAF
u. ZEUGIN v. KURT
u. ATALANTE v. CHAMPION
u. AMNESTIE v. ACHILL
u. ANTIQUA
1st mother: CELESTE CR (21, 2008, CAMPBELL VDL x CANTUS)
Dam of:
HIGHWAY (CLEARWAY x CAMPBELL VDL) - 1.50m sj
ICE (CLEARWAY x CAMPBELL VDL) - 1.35m sj
2nd mother: CELLISTIN CR (21, 1994, CANTUS x HAEMON XX)
Dam of:
CALATO GIRL (CALATO x CANTUS) - 1.30m sj
CLIFFORD CR (CLEARWAY x CANTUS) - 1.40m sj
3th mother: HAERANDA (14, 1989, HAEMON XX x REKORD GL)
Dam of:
CHAMONE (CHAMPIONE x HAEMON XX) - 1.40m sj
CELLISTIN CR (CANTUS x HAEMON XX) - 1.30m sj
LANDBLUME CR (LANCER III x HAEMON XX) - 1.40m sj
HBR CLAUDIUS (CLEARWAY x HAEMON XX) - 1.45m sj
OFFA CR (ORLANDO x HAEMON XX) - 1.30m sj
Granddam of:
CHAMOBELL-PKJ (HEARTBEAT x CHAMPIONE) - 1.15m sj
CHRISTBLUME CR (CATCHER x LANCER III) - 1.40m sj
COLDPLAY CR (CLEARWAY x LANCER III) - 1.50m sj
CHAMONIE-PKJ (COSMEO x CHAMPIONE) - 1.40m sj