Algemene voorwaarden

Door deze website Horsetelex BV te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden – en alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze websites vermeld zijn – van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze websites niet te gebruiken. Indien u niet akkoord bent met enige additionele specifieke voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke inhoud of op specifieke transacties te verrichten via deze websites, dan dient u het deel van deze websites dat daar betrekking op heeft niet te gebruiken en dient u die inhoud niet te gebruiken of die transacties niet te verrichten.

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op deze website te verzekeren, aanvaardt Horsetelex BV geen verantwoordelijkheid daarvoor. Horsetelex BV wijst nadrukkelijk elke garantie, daaronder mede inbegrepen garanties met betrekking tot juistheid van informatie op de website en in de database van HorseTelex, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of een garantie dat de inhoud niet inbreuk makend is of een garantie ten aanzien van het functioneren van deze website of de inhoud, van de hand.

Het gebruik van Horsetelex, de database en de geraadpleegde gegevens is geheel voor rekening en risico van de bezoeker. HorseTelex is een ‘open’ website’ waar iedereen - na inloggen met een toegekend wachtwoord - data aan kan toevoegen. HorseTelex doet alles wat in haar vermogen ligt om de juistheid van de data te controleren en waar nodig aan te passen maar draagt geen verantwoordelijkheid voor de correctheid hiervan en de gebruiker kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan het gebruik van de data in de database.

Indien u informatie en data toevoegt aan de database verklaart u:

  • in te staan voor de volledigheid, juistheid en waarheid van deze informatie
  • in te staan voor eventuele gevolgen van het toevoegen van onjuiste informatie
  • bij het toevoegen van foto’s en video (links) er voor in te staan dat geen auteursrechten of andere rechten van intellectueel eigendom van derden geschonden worden en in te staan voor de eventuele gevolgen van auteursrechtclaims